Sevas

Abhishekam Seva
Abhishekam Seva

Sponsor Abhisheka to their Lordships

Prasadam Seva
Prasadam Seva

Sponsor Prasadam to the festival visitors

Puspalankara Seva
Puspalankara Seva

Sponsor flowers for the festival

Utsavam Seva
Utsavam Seva

Sponsor for the overall festival arrangements